Zadzwoń do nas

+48 519 181 373
+48 510 229 168

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SILESIA 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wodzisławska 173, 44-218 Rybnik wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Gospodarczy KRS pod numerem 0000261136, NIP: 6422956511
 2. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe takie jak: Imię i nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, data ważności i organ wydający dowód osobisty, adres zameldowania, telefon, e-mail, nagranie rozmów z naszymi konsultantami
 3. Skargi oraz uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych można składać na adres e-mail kancelaria@silesia2000.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  2. realizacji umów zawartych przez administratora;
  3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  4. przekazania danych podmiotom trzecim w celu zawarcia z Panem/Panią umowy pożyczki lub kredytu.
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty realizujące zadania administratora w zakresie zagadnień IT, w celach określonych, zagadnień związanych z obsługą prawną w stosownych umowach, jak i w celach wynikających z działalności podmiotu.
 3. Pani/Pana dane będą przekazane spółce Loando Direct Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w zakresie objętym Pana/Pani zgodą, w celu nawiązania kontaktu odnośnie zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. Wobec tej czynności przysługują Pani/Panu takie same prawa jak w ust. 6 niniejszej polityki. Informujemy, że przekazanie danych osobowych spółce Loando Direct sp. z o.o. konieczne jest do zawarcia przez Pana/Panią umowy kredytu lub pożyczki ze spółką Loando Direct sp. z o.o. Loando Direct sp. z o. o. zobowiązane jest do odebrania od Pana/Pani stosownych zgód odnośnie przekazania danych osobowych jak również zapoznania Pana/Pani z polityką prywatności. W zakresie wykonywania umowy pożyczki lub kredytu Loando Direct sp. z o.o.jest osobnym i niezależnym administratorem danych osobowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w przetwarzaniu danych po podaniu przez Pana/Panią danych osobowych spółce Loando Direct. Sp. z o.o. i/lub wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie
 4. Podanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem do zawarcia umowy lub zawarcia przez Pana/Panią umowy kredytu lub pożyczki z Loando Direct sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany .
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych rząd Ochrony Danych Osobowych przyjmuje skargi na dwa sposoby. Po pierwsze w formie tradycyjnej, czyli pisemnej, adresując ją na adres urzędu 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, lub drogą elektroniczną pod tym linkiem https://uodo.gov.pl/pl/83/153.

POLITYKA COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies. Cookies zbierają informacje o każdej osobie korzystającej ze strony Administratora (dalej również jako „Serwis”), bez względu na to czy jest Pani/Pan klientem Serwisu(np. czy posiadasz konto klienta lub zakupiłeś towar).

Należy pamiętać, że zakres informacji przechowywanych w cookies jest zróżnicowany ze względu na sposób korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

1.    Pliki cookies i ich rodzaje

 Cookie (plik cookie, http cookie) – czyli niewielki plik zawierający dane informatyczne, zapisywany na urządzeniu końcowym (takim jak np. komputer, telefon, tablet) użytkownika strony internetowej. W plikach cookie przechowywane są przede wszystkim ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych stronach – dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do preferencji użytkownika, korzystanie z określonych funkcjonalności tych stron lub personalizacja ich zawartości.

Ze względu na czas działania możemy wyróżnić́ dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – wygasają po zamknięciu danej sesji przeglądarki internetowej (okres od otwarcia przeglądarki, aż do jej zamknięcia)
 2. stałe – nie wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika przez określony w skrypcie okres.

2.    Podstawa używania cookies

Administrator używa plików cookies na podstawie wyrażania zgody przez Użytkownika odwiedzającego Serwis. Domyśle ustawienia przeglądarek internetowych (lub oprogramowania podobnego rodzaju) zezwalają na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.  Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Użytkownika poprzez np. zablokowanie niektórych cookies lub ich usunięcie (zob. punkt 4). Należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub nawet niemożliwe. Głównym celem stosowania plików cookies jest optymalna prezentacja oferty Serwisu.

3.    Cele używania cookies

Pliki cookies mają bardzo zróżnicowany charakter. Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, inne wyłącznie do korzystania z określonych funkcjonalności lub są wykorzystywane są w celach reklamowych, statystycznych oraz analitycznych.

Do cookies, których działanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu możemy zaliczyć w szczególności cookies pozwalające na utrzymanie i zapisane stanu sesji użytkownika, autoryzację logowania, monitoring dostępności usług.

4.    Jak usunąć lub ograniczyć stosowanie plików cookies?

 Zablokowanie lub usunięcie plików cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje odnośnie sposobu usunięcia lub zablokowania plików cookies powinny znajdować się w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej  z której korzystasz.